Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

  • Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Dopiewskiej 11, 62-080 Tarnowo Podgórne, mail: sekretariat@przedszkole-lusowko.pl
  • Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu jest Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres rekrutacji dziecka do placówki i realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą.
  • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c w/w ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1148,1107…….) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
  • Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  • Podanie przeze mnie danych osobowych w przypadku dziecka z obwodu szkoły jest obowiązkowe, na podstawie przepisów prawa dotyczących obowiązku nauczania, w tym ustawy Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148,1107………..)