Organy i osoby sprawujące funkcje

  • Dyrektor Ewa Zbierska – tel. 516 175 968
  • Rada Rodziców: Rodzice
  • Rada Pedagogiczna: wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu w Lusówku

 

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i statutem przedszkola. Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników samorządowych.

Opublikował(a): Ewa Zbierska

Ostatnia zmiana: